Kas ir biogāze

Atbildot uz jautājumu, kas ir biogāze – tas ir biomasas apstrādes rezultātā radies produkts, ko iespējams attīrīt līdz dabasgāzes kvalitātei, iepludinot to kopējā dabasgāzes tīklā; izmantot autouzpildes stacijās, piemēram, Zviedrijā viss sabiedriskais transports tiek darbināts ar biogāzi. Biogāzes ražotne līdz patērētājam var nogādāt arī gan siltumu, gan elektroenerģiju. Biogāzes ražošana un izmantošana sniedz gan ekonomiskus, gan vides un sociālus ieguvumus. Tādējādi biogāzes ražošanas mērķis var būt atšķirīgs – iespēja samazināt radīto atkritumu daudzumu, palielināt energoneatkarību un aizsargāt klimatu, ražot atjaunojamo enerģiju, aizstājot līdz šim iepērkamo fosilo kurināmo un samazinot kaitīgo gāzu emisiju. Saimnieciskie ieguvumi no biogāzes ražošanas: papildus darbavietu radīšana un papildus nodokļu ieplūde valsts un pašvaldību budžetā.

Lai iegūtu biogāzi, par izejmateriālu – substrātu biogāzes ražošanai izmanto dažādus biomasas veidus. No substrātu izmaksu viedokļa, vispiemērotākais substrāts ir saimniecības kūtsmēsli (šķidrmēsli). Lielākas izmaksas neprasa arī tādi substrāti kā augkopības kultūru neizmantojamā blakus produkcija (sakņaugu lapas, pļāvumi no ainavu apkopšanas un aizlaistām lauksaimnieciskajām zemēm, slimību bojātie labības sējumi, graudu tīrīšanas un kaltēšanas atliekas u.c.). Piemēram, Lielbritānijā, kur ir mazāk atjaunojamo resursu un blīva apdzīvotība, par biogāzes izejvielu plaši izmanto pārtikas un kautuvju atkritumus, uzskatot tos par videi draudzīgu un izmaksu ziņā labvēlīgu alternatīvu. Vēl izmantojami pārtikas ražotņu blakus produkti un notekūdeņi: šķiedenis no spirta rūpnīcām, atliekas no gaļas un piena, kā arī augkopības produkcijas – kartupeļu, graudu, dārzeņu, augļu utt. – apstrādes un pārstrādes uzņēmumos. Biogāzi var ražot no sašķirotiem cietajiem sadzīves organiskajiem atkritumiem, rūpniecības un komunālajiem notekūdeņiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *